Login:                                                     szukaj w serwisie  
  Rok IX Nr 5 (100) Maj   Archiwumll
NASZE PORADNIKI
PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Naliczanie odprawy emerytalnej

KADRY

Czy wysokość odprawy emerytalnej pracownika samorządowego powinna być ustalona poprzez określenie wielokrotności miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego według stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, czy też obliczana jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

......Zgodnie z art. 21 ust. 1 usta- wy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom tym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę. Przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 oraz art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych stosuje się odpowiednio.
......Odpowiednie stosowanie przepisu art. 28 ust. 1 i 3 ww. ustawy obejmuje wysokość i sposób obliczania jednorazowej odprawy emerytalnej. Wynagrodzenie to oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, czyli zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
......Odprawę pieniężną wypłaca się pracownikowi samorządowemu w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia w zależności od ogólnego stażu pracy danego pracownika. Przysługuje ona za przepracowany okres, od którego zależy także jej wysokość.
......Jednocześnie do treści § 14 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r., ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w jego § 15-19. Według przepisów tego rozporządzenia ustala się najpierw wynagrodzenie miesięczne pracownika, które zależnie od rodzaju składników, oblicza się z różnych okresów.
......Rodzi się pytanie, czy zachodzi konieczność wykonywania wszystkich operacji wskazanych w § 18 i § 19 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. przy obliczaniu wysokości odprawy pieniężnej?
......Odprawa pieniężna jest świadczeniem, które ustala się, przyjmując za podstawę miesięczne wynagrodzenie pracownika. Zbędne jest wykonywanie w odniesieniu do odprawy operacji zmierzających do obliczenia kwoty ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Użyty w art. 28 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych zwrot „...oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy” należy rozumieć szeroko, jako obowiązek stosowania przy ustalaniu odprawy pieniężnej ogólnych reguł postępowania, unormowanego aktualnie w rozporządzeniu z dnia 8 stycznia 1997 r. w sposób zgodny z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 28 ust. 1 ww. ustawy, „że odprawa przysługuje w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia”.
......Odmienna interpretacja powyższych przepisów rodziłaby szereg wątpliwości prawnych, a w szczególności przez jaką „liczbę godzin” w rozumieniu § 18 ust. 3 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1997 r. należy pomnożyć ekwiwalent za 1 dzień urlopu wypoczynkowego pracownika.
......Podstawę do obliczenia odprawy pieniężnej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, ustalone według zasad określonych w § 14-17 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r.

......Według art. 28 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych odprawa pieniężna stanowi równowartość dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W przepisie tym zawarta jest ogólniejsza myśl, że odprawa powinna zasadniczo odpowiadać wynagrodzeniu (jego wielokrotności) zwykle otrzymywanemu przez pracownika w danym miesiącu i nie powinna odbiegać od niego ani na jego niekorzyść, ani też na jego korzyść.

...... Przepis art. 28 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych odsyła do zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a nie do przepisów obowiązujących w tym zakresie. Oznacza to, iż ustawodawca z góry zakłada, że przepisy te nie mogą być przy ustalaniu odprawy pieniężnej stosowane w całości i w sposób mechaniczny. Dotyczy to zwłaszcza § 18 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r., który przewiduje ustalanie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu oraz obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przepis § 18 nie może być wprost zastosowany w odniesieniu do odprawy pieniężnej, która wszak ustalana jest jako wielokrotność wynagrodzenia miesięcznego i tym samym nie zależy od tego, czy i jaki danemu pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

.............................................................................MARCIN BŁACH

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

Łącki i Skibniewski Oficyna Wydawnicza
Redaktor naczelny: Aleksander Łącki Tel.: (041) 275-60-62 Biuro reklamy: Dariusz Skibniewski Tel.: 0 601 072-644
Biuro obsługi prenumeratora: Beata Janikowska Adres: 27-200 Starachowice ul. Lipowa 29, Tel.: (041) 275 60 61, Fax (041) 275 60 60, (022) 855 53 29 Kierwnik biura teleinformacyjnego: Michał Pawłowski Tel.: (041) 274 05 68
strona główna Niezbędnik urzędnika: Kalendarz - Podatki - Wynagrodzenia - Społeczne - Ryczałty - Opłaty - Ubezpieczenia | Rentyi Emerytury | Świadczenia | Odszkodowania
czasopisma Serwis Administracyjno-Samorządowy | Pracownik Samoerządowy | Monitor Administracyjny | Vademecum Unijne | Prawo i Urząd | Zamówienia publiczne - Biuletyn Służby Cywilnej - Służba Cywilna - Civil Service
archiwum Archiwa - informacje | Spis treści - index
kontakt Telefony | Adresy | E-maile | Strony WWW
prenumerata Serwis Administracyjno - Samorządowy | Biuletyn Służby Cywilnej | Służba Cywilna | Civil Service
reklama Cennik: Serwis Administracyjno - Samorządowy | Cennik: Biuletyn Służby Cywilnej | Cennik: Służba Cywilna | Cennik: Civil Service
wydawnictwo Szkolenia | Informacje ogólne
Ostatnia aktualizacja