Login:                                                     szukaj w serwisie  
  Rok IX Nr 5 (100) Maj   Archiwumll
NASZE PORADNIKI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg na usługi pocztowe?

PYTANIA Z INTERNETU

Kwota jaką zamierzamy w ciągu roku budżetowego wydać na usługi pocztowe przekracza równowartość 6.000 EURO. W 2003 r. na przesyłki do 350 g wydaliśmy 30.798,12 zł. Czy zobowiązani jesteśmy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługi pocztowe, jeżeli Poczta Polska ma wyłączność na przesyłki do 350 g, a urząd w 2003 r. wysłał 68 listów powyżej 500 g na ogólną kwotę 449,30 zł?

......Ustalenia wartości zamówie- nia na usługi powtarzające się okresowo zamawiający powinien dokonać z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
......Określając wartość zamówienia na usługi pocztowe zasadnym jest uwzględnianie definicji związanych z przesyłaniem korespondencji, paczek, listów, jakie określono w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
......Jeżeli ustalając wartość zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych okaże się, iż wydatki na poszczególne rodzaje tych usług przekraczają równowartość 6.000 EURO, koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych.
......Aby wykorzystać możliwość zawarcia umowy na czas nieoznaczony koniecznym jest wprowadzenie do zawieranej umowy klauzuli określającej jej wygaśnięcie w przypadku, gdy przekroczona zostanie łączna kwota płatności za dostarczony do zamawiającego gaz.
......Obowiązek stosowania UPZP dla wyboru wykonawcy usług pocztowych nie oznacza, iż zamawiający zobligowany jest przeprowadzić postępowanie przetargowe. Jeżeli zamawiający będzie w stanie wykazać, iż zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 możliwym jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.
......W odniesieniu do przesyłek z korespondencją o masie do 350 g jedynym wykonawcą usługi jest Poczta Polska (zgodnej z art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo pocztowe). Zachodzi zatem przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b UPZP.
......W przypadku pozostałej przesyłanej korespondencji istotne znaczenie ma wartość zamówienia oraz doprecyzowanie jego przedmiotu. Zamawiający szacując wartość zamówienia w odniesieniu do poprzednich 12 miesięcy musi uwzględniać wymogi art. 34 ust. 1 pkt. 1 UPZP (wskazany przepis obowiązuje od dnia 1 maja br.). Jeżeli wartość zamówienia oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nie będzie przekraczała kwoty 6.000 EURO nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

......Jeżeli ustalając wartość zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych okaże się, iż wydatki na poszczególne rodzaje tych usług przekraczają równowartość 6.000 EURO, koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych.

...........................................................................................EDYTA PARTYN

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177)
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188 z późn. zm.)

Łącki i Skibniewski Oficyna Wydawnicza
Redaktor naczelny: Aleksander Łącki Tel.: (041) 275-60-62 Biuro reklamy: Dariusz Skibniewski Tel.: 0 601 072-644
Biuro obsługi prenumeratora: Beata Janikowska Adres: 27-200 Starachowice ul. Lipowa 29, Tel.: (041) 275 60 61, Fax (041) 275 60 60, (022) 855 53 29 Kierwnik biura teleinformacyjnego: Michał Pawłowski Tel.: (041) 274 05 68
strona główna Niezbędnik urzędnika: Kalendarz - Podatki - Wynagrodzenia - Społeczne - Ryczałty - Opłaty - Ubezpieczenia | Rentyi Emerytury | Świadczenia | Odszkodowania
czasopisma Serwis Administracyjno-Samorządowy | Pracownik Samoerządowy | Monitor Administracyjny | Vademecum Unijne | Prawo i Urząd | Zamówienia publiczne - Biuletyn Służby Cywilnej - Służba Cywilna - Civil Service
archiwum Archiwa - informacje | Spis treści - index
kontakt Telefony | Adresy | E-maile | Strony WWW
prenumerata Serwis Administracyjno - Samorządowy | Biuletyn Służby Cywilnej | Służba Cywilna | Civil Service
reklama Cennik: Serwis Administracyjno - Samorządowy | Cennik: Biuletyn Służby Cywilnej | Cennik: Służba Cywilna | Cennik: Civil Service
wydawnictwo Szkolenia | Informacje ogólne
Ostatnia aktualizacja